Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn Likn

Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland

Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland

De to foreninger, henholdsvis

 • Foreningen af landbrugere i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
 • Kongernes Nordsjællands Natur- og Lodsejerforening

har besluttet i fællesskab at danne en ny forening med navnet

 • Foreningen af landbrugere i Kongernes Nordsjælland

hvorefter de to førstnævnte foreninger i løbet af 2018 nedlægges i henhold til de to foreningers vedtægter.

Den nye forening har haft stiftende generalforsamling d. 2 maj 2018.

Nuværende medlemmer af de to foreninger der nedlægges overføres til den nye forening uden opkrævning af kontingent for medlemskab i 2018. Nye medlemmer optages gratis i 2018. Kontingentet for 2019 blev ved den stiftende generalforsamling fastsat til kr. 100, som vil blive opkrævet inden udgangen af marts 2019 i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling i 2019.

Under punktet "Aktiviteter og initiativer" kan du læse referaterne fra foreningens bestyrelsesmøder.

Formål og vedtægter

Den nye forenings formål er at sikre de landbrugsmæssige erhvervsinteresser i Nationalpark Kongernes Nordsjælland for de private lodsejere ved at yde konstruktiv indflydelse på nationalparkens udvikling og virke, som altid sker på basis af frivillighed.

Du kan på følgende links læse om den nye forenings arbejde som beskrevet i hensigtserklæringen og i foreningens vedtægter.

Medlemskreds i den nye forening

Som medlemmer af den nye forening kan optages private lodsejere, der støtter foreningens formål, og som har bopæl og et landbrugspligtigt areal på minimum 2 ha beliggende i kommunerne Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Halsnæs og Gribskov.

Andre medlemmer (uden for ovennævnte), der støtter foreningens formålsparagraf, kan optages i foreningen som passive medlemmer uden stemmeret.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsens består af en formand og næstformand samt 5 medlemmer, som vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Formand og næstformand skal begge have jord i nationalparken.

3 bestyrelsesmedlemmer skal have jord i nationalparken – 2 bestyrelsesmedlemmer skal ikke have jord i nationalparken. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte et eller flere udvalg og/eller arbejdsgrupper efter behov.

Ved den stiftende generalforsamling den 2. maj 2018 blev følgende sammensætning af foreningens bestyrelse for det næste år vedtaget:

 • Jette Haugaard og Preben Birch: formand og næstformand.
 • Esben Ingerslev, Hans Jørgen Albertsen og Niels Rohlin Madsen: bestyrelsesmedlemmer med jord i nationalparken
 • Lars Bo Petersen og Thomas Larsen: bestyrelsesmedlemmer uden jord i nationalparken
 • Niels Rohlin Madsen: kasserer
 • Hans Jørgen Albertsen: sekretær
 • Kirsten Nielsen: revisor
 • Jan Beck: suppleant for revisor

Foreningen tegnes ved formand og kasserer.

Udpegning af kandidater

Kandidater, der på foreningens vegne indstilles som lodsejerrepræsentant til nationalparkbestyrelsen, udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af foreningens bestyrelse samt have jord i nationalparken.

Kandidater, der indstilles til nationalparkråd eller andre styrende organer, udpeges ligeledes af bestyrelsen.

Som led i beslutningen af dannelsen af den nye forening, har bestyrelserne i de to oprindelige foreninger pr. 14. marts 2018 besluttet at indstille følgende kandidater til nationalparkbestyrelsen: 1. Jette Haugaard og 2. Preben Birch

I brev dateret 10. april 2018 har Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen tilkendegivet, at han har udpeget Jette Haugaard som medlem af bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Foreningen vil arbejde med følgende indsatser

 • Motivere private lodsejere i Nationalparken Kongernes Nordsjælland til at bidrage og aktivt medvirker til at udvikle det multifunktionelle landbrug indne for nationalparkens rammer
 • Fokusere på en erhvervsorienteret og bæredygtig udvikling indenfor landbrug og fødevarproduktion, landboturisme og - kultur samt natur og friluftsliv - i konstruktivt samarbejde med andre interessenter
 • Sikre at initiativer og projekter i Nationalparken Kongernes Nordsjælland ikke får ufrivillige konsekvenser for ejendomsretten og landbrugsdriften indenfor eller i nær tilknytning til nationalparken
 • Bidrage til udvikling af nationalparkens varemærke og kvalitetsoplevelse
 • Skabe respekt for fødevarer produceret i nationalparken og forventninger hos forbrugerne om, at nationalparken er en aktiv del af det lokale fødevarenetværk, og bidrager til forædling, udvikling, afsætning og oplvelse af det lokale fødevarehåndværk
 • Arbejde for udvikling af fælles forædlingsvirksomheder og markedsføring af nationalparkens landbrugs- og fiskeriprodukter
 • Sikre at kommunernerne og andre myndigheder arbejder for at udvikle og påvirke nationalparken på en erhvervsorienteret og bæredygtig måde
 • Motivere til forskning inden for landbrugsmæssig udvikling med fokus på natur og nytænkning i nationalparken
 • Arbejde for fundraising og støttemuligheder til forskning, landbrugsmæssig udvikling, udvikling af natur og kulturlandskaber, drift og omlægning af drift.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland kan nu officielt kalde sig Danmarks 5. nationalpark. Indvielsen fandt sted den 29. maj 2018. Carl Bruun er blevet udpeget af miljø- og fødevareministeren til at være formand for den nye bestyrelse. Her kan du læse mere om udpegelsen og sammensætning af nationalparkens bestyrelse.

Du kan læse om Miljø- og Fødevareministeriets målsætning for nationalparken her
 

Hvad indeholder nationalparken?

Den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland indeholder enestående natur- og kultur- og landskabsværdier, som er værd at bevare og udvikle. Parken kommer til at strække sig fra Lynæs' gamle fiskerleje i vest til Kronborg Slot i øst - med udgangspunkt naturarealerne Esrum Sø, Gribskov, Arresø og Tisvilde Hegn.

Hvorfor en nationalpark?

Som nationalpark vil staten, kommunerne og private lodsejere i endnu højere grad gå sammen om at beskytte dyre- og planteliv og genoprette naturen. Det gælder også for kulturminder som for eksempel slotte og gamle herregårde samt landsbyer og særlige landskaber.

En nationalpark skal opleves. Derfor handler udviklingen af en nationalpark også om at formidle natur og kultur i langt højere grad til glæde for beboere, erhvervsliv og turister. I nationalparken skal man finde en stor variation af oplevelser, smage på naturens eget spisekammer, finde produkter fra lokale landbrug, overnatte i telt i skoven eller vågne op på de bedste hoteller.

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er blevet til på 100 procent frivillighed fra alle aktører, og sammen – med respekt for natur, kultur og lokale potentialer - skal alle de engagerede interessenter være med til at udvikle nationalparken over de kommende år.

I løbet af 2017 har der været afholdt borgermøder, udflugter og andre arrangementer, hvor man kunne blive klogere på den kommende nationalpark og komme med gode ideer og forslag til den offentlige høring, der blev afsluttet i oktober 2017.

Tidslinje

 
 • Februar 2017: Sidste chance for lodsejere at melde ind på den kommende nationalpark
 • Forår 2017: Miljøstyrelsen udarbejder et udkast til bekendtgørelse af nationalparken
 • Forår 2017: Miljøvurdering og informations- og debathæfte udsendes til offentligheden og udkast til bekendtgørelse
 • Sommer og efterår 2017: Høring og borgermøder, behandling af høringssvar og politisk beslutning i Folketinget om oprettelse af nationalparken og bestyrelsens sammensætning
 • December 2017: Forligskredsen bag Nationalparkloven har officielt besluttet oprettelse af nationalparken
 • Februar 2018: Carl Bruun blev udpeget af miljø- og fødevareministeren til at være formand for den nye bestyrelse.
 • 29. maj 2018: Officiel åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland ved arrangement på Esrum Kloster & Møllegaard.
 • 1. august 2018: Marianne Lund Ujvári er ansat som leder af nationalparkens sekretariatet.
 • November 2018: Anders Kring Mortensen, Katrine Skaar Jessen og Lars Rudfeld er ansat som medarbejdere i sekretariatet.

Foldere om Nationalparken

Fakta om Kongernes Nordsjælland

 
 • Nationalparken bliver Danmarks næststørste efter Vadehavet.
 • Over halvdelen af nationalparken udgøres af NATURA-2000-områder.
 • Gribskov er en af Danmarks ældste skove, hvori der findes mange fortidslevn, interessante naturområder og kulturelle mindesmærker.
 • Gribskov har Danmarks største vildtlevende bestand af dådyr.
 • Esrum Sø er Danmarks næststørste sø og mest vandrige.
 • Arresø er Danmarks største sø og huser en af de rigeste fuglebestande i Danmark.
 • Melby Overdrev er det største lynghedeområde på Sjælland.
 • Skidendam er en af de eneste aktive højmoser på Sjælland.
 • Kronborg slot er udnævnt som UNESCO verdensarv.
 • Parforce i blandt andet Store Dyrehave og Gribskov er også udnævnt til UNESCO verdensarv.
 • Frederiksborg Slot kaldes Danmarks smukkeste slot.
 • Holløse Bredning og andre områder omkring Arresø er hjemsted for en række sjældne yngle- og rastefugle, ligesom der er en bæverbestand i området

En nationalpark fuld af muligheder

Nordsjællands mange foreninger får med nationalparken nye muligheder for at knytte deres aktiviteter til nationalparken. Erfaringerne fra andre nationalparker har vist, at det bliver nemmere at søge penge fra fonde til projekter, som er en del af en nationalpark. Bestyrelsen for nationalparken vil kunne skaffe penge til parkens drift og projekter via tilskudsordninger, med-finansiering, partnerskaber og ekstern finansiering. Aktiviteter som cykling, ridning, vandring og løb kan få et løft, når rammen fremover hedder Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Også regionens butikker og erhvervsliv får nye muligheder i nationalparkens rammer. De kan knytte oplevelser, tjenesteydelser, og produkter til nationalparken.

Nationalparken er vores fælles opgave. Hvis vi alle hjælper med det, som vi kan hver især, så får hele regionen en kæmpe gevinst. Vi får oplevelser, livskvalitet og mulighed for bæredygtig udvikling - hvis vi vil!